không gian 1
  • Lot: 06009
  • Xem nội dung
  • Chất liệu:Sơn dầu trên toan
  • Kích thước:88x104 cm
130.000.000 đ
Bước giá đấu: 5.000.000 đ
Giá đấu tiếp theo: 135.000.000 đ

Đã kết thúc

Lot Tên vật phẩm Giá gõ búa
06001 Chân dung thầy Nguyên Gia Trí 22000000 đ
06002 Mùa gặt 14000000 đ
06003 Ngày xuân 65000000 đ
06004 Bản làng 46000000 đ
06006 Mẹ và con 28000000 đ
06010 Không gian 2 30000000 đ

Sắp diễn ra

Lot Tên vật phẩm Giá khởi điểm

Người thi đấu

Tài khoản Giá đấu Thời gian
Trương Mx 130000000 đ 15:46 - 23/12/2018
Trương Mx 125000000 đ 15:45 - 23/12/2018
Trương Mx 120000000 đ 15:45 - 23/12/2018