LOT 116
  • Lot: 116
LIVE
1.125.000 HKD
Bước giá đấu: 10.000 HKD
Giá đấu tiếp theo: 1.135.000 HKD

Đã kết thúc

Lot Tên vật phẩm Giá gõ búa
101 LOT 101 300000 HKD
102 LOT 102 500000 HKD
103 LOT 103 1187500 HKD
104 LOT 104 1625000 HKD
105 LOT 105 1000000 HKD
106 LOT 106 3965000 HKD

Sắp diễn ra

Lot Tên vật phẩm Giá khởi điểm

Người thi đấu

Tài khoản Giá đấu Thời gian
Rika Group 1125000 HKD 12:47 - 28/05/2019