Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng
Trang này, cùng với các tài liệu được đề cập đến trong đó, cho bạn biết các điều khoản và điều kiện mà chúng tôi cung cấp bất kỳ sản phẩm nào được liệt kê trên trang web của chúng tôi www.muadaugia.vn cho bạn. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này một cách cẩn thận trước khi đặt hàng bất kỳ sản phẩm nào từ trang web. Bạn nên hiểu rằng bằng cách mua bất kỳ sản phẩm của chúng tôi, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Bạn nên in một bản sao của các Điều khoản và Điều kiện này để tham khảo trong tương lai.
 1. Giới thiệu
1.1 Chúng tôi là CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAY MÊ
Mã số doanh nghiệp: 0108271340. kinh doanh dưới tên miền www.muadaugia.vn
1.2 Các Điều Khoản và Điều Kiện chi phối việc cung cấp bất kỳ sản phẩm nào do bạn đặt hàng trên trang web bởi chúng tôi. Bằng cách đồng ý đặt hàng Sản phẩm, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc về mặt pháp lý bởi các Điều khoản và Điều kiện này.
1.3 Trong các Điều khoản và Điều kiện này:
a) "Tài khoản" có nghĩa là tài khoản mà bạn sẽ phải đăng ký trên trang web nếu bạn muốn gửi một Đơn đặt hàng trên trang web;
b) "Thông báo" nghĩa là sự thừa nhận của chúng tôi về đơn hàng của bạn qua email;
c) "Vi phạm Nhiệm vụ" có nghĩa là vi phạm của Các Điều khoản và Điều kiện này;
d) "Ngày làm việc" có nghĩa là ngày không tính thứ bảy hoặc chủ nhật, và một kỳ nghỉ công cộng ở bất cứ đâu ở Việt Nam;
e) "Xác nhận Đặt hàng" có nghĩa là email của chúng tôi gửi cho bạn, trong đó chúng tôi chấp nhận đơn hàng của bạn theo mục 4.9 bên dưới;
f) "Hợp đồng" có nghĩa là Đơn hàng của một Sản phẩm hoặc Sản phẩm phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện mà chúng tôi chấp nhận theo mục 4.9 bên dưới;
g) “ Khách hàng” có nghĩa là từng cá nhân gửi đơn đặt hàng trên trang web; 
h) "Trách nhiệm" có nghĩa như đã nêu trong điều 10.11 (a) của các Điều khoản và Điều kiện này;
i) "Đơn đặt hàng" là đơn đặt hàng do bạn gửi đến trang web để mua một Sản Phẩm từ chúng tôi;
j) "Bạn" có nghĩa là Khách hàng đặt hàng;
k) Các tham chiếu đến "các điều khoản" là các điều khoản của các Điều khoản và Điều kiện này;
l) Tiêu đề chỉ để dễ tham khảo và không ảnh hưởng đến việc giải thích hoặc xây dựng các Điều khoản và Điều kiện;
m) Những từ dành cho số ít sẽ bao gồm số nhiều và ngược lại. Những từ truyền đạt giới tính bao gồm mọi giới tính và các tài liệu tham khảo cho người sẽ bao gồm cá nhân, công ty, tập thể, hoặc quan hệ đối tác;
n) Các tham chiếu đến "bao gồm" hoặc " đang bao gồm" hoặc giống như từ hoặc cụm từ có nghĩa là không có giới hạn.
 1. Các Điều khoản và Điều kiện này là tài sản trí tuệ có bản quyền của chúng tôi. Không cho phép sử dụng bởi bên thứ ba - thậm chí các chất mục nhỏ - vì mục đích thương mại nhằm cung cấp hàng hoá và / hoặc dịch vụ. Các hành vi vi phạm có thể bị xử lý.
  Tình trạng của bạn
  Để đặt hàng với muadaugia.vn bạn phải trên 18 tuổi và có thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hợp lệ do ngân hàng chấp nhận cho chúng tôi.
   
 2. Tác dụng
3.1 Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ áp dụng cho tất cả các Đơn đặt hàng và Hợp đồng do chúng tôi thực hiện hoặc sẽ do chúng tôi cung cấp để bán và cung cấp Sản phẩm. Khi bạn gửi một Đơn đặt hàng cho chúng tôi, cung cấp cho bất kỳ hướng dẫn phân phối hoặc chấp nhận giao hàng của Sản phẩm, điều này sẽ trong bất kỳ trường hợp nào là không đủ tiêu chuẩn của bạn về các Điều khoản và Điều kiện này. Không có điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này ảnh hưởng đến các quyền theo luật định của.
3.2 Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ có hiệu lực hơn bất kỳ điều khoản riêng do bạn đưa ra. Bất kỳ điều kiện mà bạn nộp, đề xuất hoặc quy định dưới bất kỳ hình thức và bất cứ lúc nào, dù là bằng văn bản, qua email hay bằng lời nói đều được miễn trừ và loại trừ.
3.3 Không có điều khoản hoặc thay đổi nào đối với Các Điều khoản và Điều kiện sẽ bị ràng buộc trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.
 1. Hợp đồng được hình thành như thế nào
4.1 Khi thực hiện một đơn hàng, bạn phải đăng ký một Tài khoản trên trang web và làm theo các hướng dẫn trên trang web về cách thực hiện đơn hàng của bạn và kiểm tra đơn đặt hàng của bạn trước khi bạn nộp.
4.2 Bất kể giá trước đó bạn đã nhìn thấy hoặc nghe thấy là bao nhiêu, một khi bạn chọn một Sản phẩm mà bạn muốn sở hữu,bạn sẽ được thông báo (trên Trang web) các khoản phí bạn phải trả bao gồm thuế (nếu có) và bất kỳ phí giao hàng. Trừ trường hợp có quy định khác trên trang web, tất cả các khoản phí tính bằng tiền tệ có hiệu lực tại Việt Nam. Theo điều khoản 4.10 dưới đây, đây là tổng số mà bạn sẽ phải trả cho việc nhận được sản phẩm được yêu cầu.
Bạn phải trả tiền cho Sản phẩm đầy đủ tại thời điểm đặt hàng bằng cách cung cấp cho chúng tôi chi tiết thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn từ một công ty thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ được chấp nhận mà chúng tôi yêu cầu để xử lý đơn hàng của bạn. Ngoài ra, bạn có thể thanh toán bằng bất kỳ phương pháp nào mà chúng tôi cho là chấp nhận được, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào chúng tôi sẽ không bị ràng buộc cung cấp trước khi chúng tôi đã nhận được tiền đã được thanh toán đầy đủ.
4.3 Nếu bạn được yêu cầu xem chi tiết về thẻ thanh toán, bạn phải có đầy đủ quyền sử dụng thẻ hoặc tài khoản đó. Thẻ hoặc tài khoản phải có đủ tiền để trả khoản tiền đề nghị thanh toán cho chúng tôi.
4.4 Bạn cam kết rằng tất cả các chi tiết bạn cung cấp cho chúng tôi với mục đích mua Sản Phẩm là chính xác, rằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, hoặc tài khoản hoặc phương thức thanh toán khác mà bạn sử dụng là của riêng bạn và có đủ tiền hoặc cơ sở tín dụng để trả các chi phí của Sản phẩm. Chúng tôi bảo lưu quyền nhận được xác nhận chi tiết thanh toán của bạn trước khi cung cấp cho bạn Sản phẩm.
4.5 Khi bạn gửi một Đơn đặt hàng cho Trang web, bạn đồng ý rằng bạn phải thực hiện theo Các Điều Khoản và Điều Kiện hiện hành kể từ ngày bạn gửi Đơn hàng. Bạn có trách nhiệm xem xét các Điều khoản và Điều kiện mới nhất mỗi lần bạn gửi Đơn hàng của mình.
4.6 Đơn đặt hàng của bạn vẫn có giá trị như một phiếu mua hàng cho đến khi chúng tôi đưa ra Xác nhận đặt hàng của chúng tôi hoặc, nếu trước đó, chúng tôi nhận được thông báo thu hồi Đơn hàng của bạn.
4.7 Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ cung cấp Sản phẩm cho bạn cho đến khi chúng tôi chấp nhận Đơn hàng của bạn. Trừ khi có tuyên bố rõ ràng rằng chúng tôi chấp nhận đơn đặt hàng của bạn, email, thư, fax hoặc giấy xác nhận khác của Đơn đặt hàng của bạn chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành Xác nhận Đặt hàng. Trong thông báo đó, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một số tham chiếu đơn đặt hàng và các chi tiết của Sản phẩm mà bạn đặt mua. Chúng tôi có thể từ chối chấp nhận Đơn đặt hàng từ bạn vì bất kỳ lý do gì, bao gồm cả việc không có nguồn cung cấp hoặc chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một sản phẩm thay thế (trong trường hợp này chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi lại Đơn hàng của bạn trước).
4.8 Một hợp đồng sẽ được thành lập và chúng tôi sẽ có nghĩa vụ pháp lý để cung cấp Sản phẩm cho bạn khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng của bạn. Chấp nhận sẽ được xác nhận khi chúng tôi chấp nhận Đơn đặt hàng của bạn qua email gửi cho bạn dưới tiêu đề "Xác nhận đặt hàng" cho biết chúng tôi chấp nhận Đơn hàng của bạn. Xác nhận của chúng tôi về đơn hàng sẽ được coi là có hiệu lực khi nó được gửi đi bởi chúng tôi. Không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán cho chúng tôi sớm hơn, chúng tôi có thể gửi hoá đơn cho bạn bất cứ lúc nào sau khi chúng tôi chấp nhận Đơn hàng của bạn. Cho đến thời điểm chúng tôi chấp nhận Đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi bảo lưu quyền từ chối xử lý Đơn đặt hàng của bạn và bạn bảo lưu quyền hủy Đơn hàng của bạn. Nếu chúng tôi hoặc bạn đã hủy Lệnh của bạn trước khi chúng tôi chấp nhận, chúng tôi sẽ hoàn trả lại bất kỳ khoản thanh toán nào bạn hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ tín dụng của bạn thực hiện cho chúng tôi theo thứ tự của Sản phẩm.
4.9 Nếu bạn phát hiện ra rằng bạn đã mắc lỗi với Đơn đặt hàng của bạn sau khi bạn gửi nó lên trang web, vui lòng liên hệ ngay với muadaugia.vn@gmail.com. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ có thể sửa đổi đơn hàng của bạn theo hướng dẫn của bạn.
4.10 Chúng tôi cố gắng rất nhiều để đảm bảo rằng giá được cung cấp cho bạn là chính xác, nhưng giá của Đơn đặt hàng của bạn sẽ cần được xác nhận bởi chúng tôi như là một phần của thủ tục chấp nhận của chúng tôi. Nếu giá của đơn hàng thay đổi trước khi chúng tôi chấp nhận Đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn và yêu cầu bạn xác nhận rằng bạn muốn tiến hành với mức giá đã sửa đổi.
4.11 Hợp đồng chỉ liên quan đến những sản phẩm mà thông báo của chúng tôi đã xác nhận trong Xác nhận đặt hàng. Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ Sản phẩm nào khác có thể trong Đơn đặt hàng của bạn cho đến khi chúng tôi gửi Xác nhận Đặt hàng liên quan đến Sản phẩm đó.
 1. Giao hàng
Hiện vật sẽ được giao nhận tại PI Auction House
Địa chỉ: DM 13-19, Điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.
Bằng kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ PI Auction House cũng những cơ sở vật chất tốt nhất, PI Auction House sẽ hỗ trợ một cách tốt nhất việc giao nhận hiện vật của các đối tác, khách hàng.
PI Auction House không chịu trách nhiệm và mọi chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển hiện vật.
 
        6. Hủy
6.1 Chúng tôi có thể hủy Hợp đồng nếu Sản phẩm không có sẵn vì bất kỳ lý do nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong trường hợp này và hoàn lại bất kỳ khoản thanh toán nào bạn đã thực hiện.
6.2 Chúng tôi sẽ hoàn lại khoản tiền nhận được từ bạn sử dụng cùng một phương pháp mà bạn sử dụng để thanh toán cho Sản phẩm.